Stadsarkivets opgaver

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv - også kaldet et offentligt §7-arkiv. Arkivet indsamler og giver adgang til arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og dens udvikling. 

Formidling

Stadsarkivet bidrager til formidlingen af Københavns historie. Det sker på læsesalen og hjemmesiden, gennem udstillinger og foredrag. Desuden samarbejder Stadsarkivet med forskere og med undervisere på Københavns Universitet om undervisning af historiestuderende. Der er tit studerende, som vælger at skrive et bachelorprojekt, et speciale eller lignende med udgangspunkt i materiale fra Stadsarkivet.

Læs mere om Stadsarkivets historie på Wikipedia

Digitalisering

Stadsarkivet arbejder løbende med at digitalisere arkivmateriale. Det sker for at kunne stille materialet til rådighed på nettet, så endnu flere kan benytte det. Frivillige hjælper med at gøre dele at materialet søgbart gennem crowdsourcing. Flere hundrede frivillige har således hjulpet med at registrere de digitaliserede registerblade fra Københavns Politi.

Se oversigt over digitaliserede kilder på nettet

Gå til oversigt over brugerinddragende frivillighedsprojekter

 

Bevaring af papir- og datamateriale

Stadsarkivet indsamler arkivmateriale fra Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner i henhold til arkivlovens §7. Det gælder både papirsager og elektroniske data.

Stadsarkivet har mere end 40 kilometer arkivalier. Det svarer omtrent til afstanden fra København til Hillerød. Hertil kommer en stadig voksende datamængde, målt i terabyte, fra kommunen. 

Stadsarkivet indsamler også privatarkiver fra mennesker, virksomheder og foreninger med tilknytning til København. Arkivet har bla. en samling på mere end tre tusinde erindringer, hvor københavnere fortæller om deres barndom, opvækst og liv i København.

Læs mere om det forvaltningsvendte indsamlingsarbejde

Læs mere om indsamling af erindringer og privatarkiver

Netværk og samarbejde med andre kommunearkiver

Ud over at indsamle Københavns Kommunes eget materiale driver arkivet også NEA (Netværket Elektronisk Arkivering), der er en formaliseret digital arkivorganisation bestående af 29 danske kommuner. NEA tilbyder en lang række specialiserede ydelser, der knytter sig til den lovomfattede digitale arkivering af kommunale data.

Læs mere om NEA

Stadsarkivet har udviklet arkivdatabasen Starbas - et registreringssystem, der i bruges af 20 kommunale arkiver.

Gå til Starbas, hvor du kan søge i samlingerne

Offentligt arkiv

Københavns Stadsarkiv er som offentligt arkiv underlagt arkivlovens bestemmelser og en stor del af arbejdet i arkivet sker i medfør af arkivloven.