Politiets registerblade

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning

Historisk baggrund

Registerblad

Politiets registerblade er et register på løse blade, som blev ført af Københavns politi i perioden 1890 til 1923. Det dækker samtlige beboere i København over 10 år. Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægtemandens/faderens kort. Registrering af beboere i Brønshøj, Sundbyerne og Valby skete først fra 1901-02, hvor distrikterne blev indlemmet i København.

Politiet havde i slutningen af 1800-tallet brug for at have et kartotek, der viste hvor folk i København boede, og hvad de levede af. Der førtes i forvejen mandtalslister, som blev udfyldt af de københavnske husejere to gange om året, svarende til de officielle flyttedage. På dem skulle de angive, hvilke personer over 10 år, der boede i deres ejendom. Disse lister afleveredes til politiet, som så selv førte et navneregister til. Det var dog ikke nok for politiet at have disse lister. I løbet af det halve år, der gik mellem, at listerne blev ført, kom der personer til byen på kortere eller længere ophold, ligesom flytninger også skete mellem de officielle flyttedage. Registerbladene blev udarbejdet af politiet 1890-92 på baggrund af disse mandtalslister.

Nye registerblade oprettedes for tilflyttere, når et barn fyldte 14 år, og når en gift kvinde blev alene. Ved flytninger mellem de forskellige politidistrikter i København overførtes registerbladene mellem distrikterne. Når man flyttede ud af København, forblev registerbladet i den politikreds, hvor den sidste adresse var. Ved tilbageflytning til København førtes bladet igen med nye adresser.

Det forventedes, at politiet førte kontrol med mange forskellige ting. De fik bl.a. besked fra Københavns Forsørgelsesvæsen om at eftersøge personer der søgte at unddrage sig pligten til at betale børnebidrag, det såkaldte alimentationsbidrag. De eftersøgte også værnepligtige, som enten ikke mødte op efter endt orlov, eller slet ikke meldte sig til session. Dødsfald blev fra skifteretten oplyst til politiet. Den afdødes registerblad blev udtaget, med mindre det var en person der kunne streges ud (hustruen, børn). Ved mandens død blev kortet i nogle tilfælde videreført i hustruens navn.

Det enkelte registerblad endte i det distrikt hvor personen boede i 1923, da politiets register afløstes af folkeregisteret. Flådens huse i Nyboder er undtaget. Flåden havde deres egen politimyndighed, og de førte særlige husbøger over beboerne i Nyboder. De kontrollerede ind og udflytning efter et fast mønster. Disse husbøger findes i Rigsarkivet.

Da folkeregisteret i 1924 overtog registreringen af til- og fraflytninger, blev registerbladene over de der var døde i perioden, afleveret til Landsarkivet, mens de øvrige blade blev afleveret til Stadsarkivet

Registerbladene ligger ordnet efter de 9 politidistrikter der i 1923 fandtes i København. I hver politistation er bladene ordnet efter efternavn, og med samtlige fornavne i rækkefølge bagefter. Alfabetiseringen er ikke kun fonetisk: Karlsen = Carlsen, men også harmoniserende: Jönsson = Jensen, Persson = Petersen etc.


Alle bladene er digitaliserede på www.politietsregisterblade.dk.

Du kan se en oversigt over forkortelser, de såkaldte politi-noter her

Registerbladene oplyser:

  • Navn
  • Evt. ægtefælles navn
  • Fødselsdato og –sted
  • Stilling
  • Adresse ved bladets oprettelse og eventuelle senere adresser
  • Navn og alder/fødselsdato for børn mellem 10 og 14 år.
  • oprettelsesdato for kortet

Bladene kan indeholde noter fra politiet og oplysninger om logerende.

Se også

Politiets mandtaller

Begravelser i København