Folkeregisterkort

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning

Folkeregisterets hovedkort 1923-68 - Historisk baggrund

Folkeregistret

Folkeregisteret blev oprettet i 1923. Dets primære funktion var at holde rede på, hvor den enkelte borger boede på et givent tidspunkt. Det var borgernes pligt at meddele adresseændringer til Folkeregisteret. Blev det forsømt, afstedkom det advarsler og senere bøder. Folkeregisteret modtog oplysninger om de enkelte borgere fra forskellige andre kommunale myndigheder, f.eks. oplysninger om børnebidrag og medlemskab af sygekasse. Da det var Folkeregisteret, der udarbejdede valglister, er der på kortene rubrikker med oplysninger om statsborgerskab, domme, fattighjælp, umyndiggørelse og konkurs. Da det var forhold, der kunne udelukke personer fra valglisterne. Indtil 1950 blev der hvert år udsendt folketællingsskemaer til husejerne. Skemaerne, som skulle udfyldes den 5. november og returneres til Folkeregistret, blev anvendt til kontrol og revision af hovedkortene. I Folkeregisteret var de aktive hovedkort (hovedregistret) ordnet efter adresser. De passive kort (afgangsregistret) var ordnet alfabetisk efter efternavn. Afgangsregistret blev senere opdelt i døde, fraflyttede, pigekort og udgåede.

Litteratur: Knud Dalgaard: Registreringen af Københavns befolkning, Statistisk månedsskrift, Københavns statistiske Kontor, 1929 nr. 5-6

Hvilke oplysninger giver hovedkortene

På hovedkortene kan du finde oplysninger om alle personer, der har boet i København i perioden 1923-1968. En del af hovedkortene befinder sig stadig i Københavns Folkeregister.
En københavnsk original
 • Hovedpersonens navn
 • fødselsdato
 • fødested
 • ægteskabelig stilling (forkortelsen "K" står for kirke og forkortelsen "KR" for Københavns Rådhus)
 • vielsesdato
 • dødsdato
 • erhverv
 • adresser
 • personoplysninger på evt. ægtefælle og børn.
 • der kan være oplysninger om bl.a. fattighjælp og alderdomsunderstøttelse.
 • i nogle tilfælde står hovedpersonens forældres navne nederst på kortet.


Hovedpersoner

Hovedpersoner er personer, der har eget hovedkort. Følgende personer er hovedpersoner og har derfor eget hovedkort:

 • Enlige kvinder og mænd over 15 år (ugifte, enker/enkemænd eller fraskilte)
 • Levende gifte mænd
 • Døde kvinder og mænd (gift efter 1923)
 • Børn (under 15 år) som havde været væk fra hjemmet i længere tid

Bipersoner

Bipersoner er personer, der ikke har eget hovedkort men er indført på en hovedpersons kort. Følgende personer er bipersoner og har derfor ikke eget hovedkort:

 • Levende gifte kvinder er indført på ægtefællens kort
 • Døde kvinder og mænd, gift før 1923, er indført på den længstlevende ægtefælles kort
 • Børn under 15 år er indført på farens/morens kort, med mindre de havde været væk fra hjemmet i længere tid.

Indgange

 • Hovedkort over døde 1923-1968 er henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn og opdelt i perioderne:1923-32, 1933-51, 1952-57, 1958-64, 1965-68
 • Hovedkort, fraflyttede 1923-1954. Hovedkortene over fraflyttede er henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn og opdelt i perioderne:1923-34, 1935-54 (kun hovedpersoner født før 1/7 1894.Hovedpersoner der flyttede til Gentofte eller Frederiksberg kommuner kan normalt ikke findes her.
 • Hovedkort, udgåede 1923-1968. Hovedkortene udgik, når der blev oprettet et nyt hovedkort. Et nyt hovedkort blev oprettet, hvis en mand giftede sig igen, eller, hvis der ikke var plads til flere adresser på hovedkortet.Hovedkortene er henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn og opdelt i perioderne 1923 - 31/8 1953, 1/9 1953 - 1968
 • Udtræk af hovedkort 1923-39. Hovedkortene blev udtrukket (fjernet), når det ved den årlige folketælling (5. november) blev opdaget, at en person var flyttet uden at oplyse adresseændring.

Kortene er henlagt årgangsvis og inden for hvert år henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn.

Find Folkeregisterkortene i Starbas

Sådan blev hovedkortene ført

Børn og adoptivbørn blev opført på deres forældres kort indtil de fyldte 15 år. Plejebørn og børn som boede udenfor hjemmet i længere tid fik egne hovedkort.

Hver borger fik eget hovedkort ved det fyldte 15. år

Ægteskab 1.ægteskab: Kvinden blev opført på mandens kort. Kvindens hovedkort (pigekort) blev udtaget til afgangsregistret 2. ægteskab og følgende: Parret fik et nyt hovedkort i mandens navn. Mandens gamle kort blev udtaget til afgangsregisteret og placeret under hans navn (Hovedkort, udgåede). Hvis 1. kone var død og ikke havde et pigekort, blev kortet anbragt i hendes navn i afgangsregisteret (Hovedkort, døde).

Skilsmisse:Manden videreførte hovedkortet. Kvinden fik enten et nyt kort eller videreførte sit pigekort

Dødsfald:Hovedkortet blev udtaget til afgangsregisteret (Hovedkort, døde) med mindre der var en efterlevende ægtefælle (enke eller enkemand). Når enken/enkemanden døde, blev kortet udtaget til afgangsregisteret i dennes navn (Hovedkort, døde).

Flytning fra kommunen:Kortet blev udtaget til afgangsregisteret under hovedpersonens navn (Hovedkort, fraflyttede). Ved flytning mellem København, Gentofte og Frederiksberg kommuner blev kortet videreført i tilflytningskommunen.

Finder du ikke det, du søger

 • Mænd og kvinder gift før 1923, som døde før deres ægtefælle, findes på den efterlevende ægtefælles hovedkort.
 • Børn, der døde inden det 15. år er anført på farens/morens hovedkort, med mindre de havde været væk fra hjemmet i længere tid og derfor havde fået eget hovedkort.
 • Personer, der flyttede fra København før de døde, skal findes under hovedkort, fraflyttede.
 • For personer, der flyttede fra København efter 1935 og som var født efter 1894, findes hovedkortene hos Københavns Folkeregister.
 • Gifte kvinders pigekort findes hos Københavns Folkeregister.
 • For personer, som døde efter 1968, findes hovedkortene hos Københavns Folkeregister.
 • Ved flytning mellem København, Gentofte og Frederiksberg kommuner blev kortet videreført i tilflytningskommunen.

Tilgængelighed

 • Hovedkort, døde, er tilgængelige 50 år efter hovedpersonens død. For at se kortet skal du vise dokumentation for, at personen er død i København. Det kan du f.eks. gøre ved at finde begravelsen i begravelsesprotokollerne i læsesalens selvbetjeningsafsnit.
 • Hovedkort over fraflyttede, hovedkort over udgåede og udtræk af hovedkort er tilgængelige 75 år efter den sidste indførsel på hovedkortet.


Søger du nulevende personer?

Adresseforespørgsel på borger.dk Hvis du kender personens fulde navn samt enten personnummer, fødselsdato eller nuværende/tidligere adresse, kan du få oplyst personens nuværende adresse gennem CPR-registeret. Vær opmærksom på, at det koster 75 kroner.

Københavns Folkeregister.

Rigsarkivets folkeregisterkort

Det Centrale Personregister (CPR-Registeret)

Se også

Tilgængelighed

Politiets registerblade

Begravelser i København

Henvisninger

Københavns borgerservice, Nyropsgade 1, 1640 København V, Tlf: 33 66 33 66